Ugodne kopalnice za vsak dom - Salon z razstavnim prostorom

uporabe produktov, storitev in spletnega mesta (www.kopalnice-prodaja.si):

  • Lastnik domene in solastnik internetne strani: Mario Perić
  • Uporabnik domene in solastnik internetne strani: Alen razpotnik s.p.


Uvodne odločbe

Splošni pogoji uporabe produktov, storitev in spletnega mesta (www.kopalnice-prodaja.si) Alen Razpotnik s.p. (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe produktov, storitev in spletnega mesta (www.kopalnice-prodaja.si), katerih nosilec je Alen Razpotnik s.p., Črna vas 166, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec).

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo produkte in storitve: naročnike, registrirane uporabnike, neregistrirane uporabnike, poskusne uporabnike in akcijske uporabnike ter druge kupce produktov ali storitev prodajalca.

Splošni pogoji so sestavni del naročniških in storitvenih razmerij med prodajalcem in naročnikom / uporabnikom zavezujejo kot pogodbena določila.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Če ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih mestih prodajalca.

Spletno mesto prodajalca www.kopalnice-prodaja.si

Z uporabo spletnega mesta www.kopalnice-prodaja.si vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

Avtorske pravice

Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta www.kopalnice- prodaja.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine prodajalca oziroma upravljavca. Informacije in gradiva, ki so prikazani na tem spletnem mestu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeni sta nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.kopalnice-prodaja.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Avtorsko varstvo spletnega mesta, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Za posamezne enote zbirk spletnega mesta, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oz. omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. reproduciranje v knjigi, objava na strežniku itd.) so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe.

Povpraševanje kupca preko obrazca na internetni strani prodajalca

Kupec preko obrazca, ki se nahaja na inernetni strani prodajalca ali po elektroski pošti pošlje povpraševanje prodajalcu. Prodajalec pošlje kupcu ponudbo / predračun glede na povpraševanje kupca.

Postopek nakupa se izvede po ponudbi / predračunu prodajalca, ki ga pošlje po elektronski pošti na naslov kupca. V ponudbi / predračunu prodajalca so navedeni naslednji podatki:

Dostava in montaža:

  • Navedena je vrednost dostave in montaže izdelkov iz ponudbe

Dobavni rok izdelkov iz predračuna / ponudbe:

  • Naveden je dobavni rok izdelkov iz ponudbe
  • Navedeno je ali so izdelki iz ponudbe na zalogi


Način plačila:

  • Naveden je način plačila po ponudbi / predračunu

Opombe:

  • Navedene so opombe, ki so vezane na blago iz povpraševanja


Prevzem naročenega blaga:

  • Prevzem je lahko v prostorih prodajalca: Celovška cesta 185, 1000 Ljubljana ( Šiška ).
  • Dostava naročenega blaga je lahko preko zunanjih ponudnikov dostave na dom. V tem primeru kupec plača strošek dostave zunanjemu ponudniku dostave na dom.

Dodatne informacije:

  • Za dodatne informacije je navedena mobilna telefonska številka 040/230-238 in elektronska pošta: info@kopalnice-prodaja.si.


Plačilo kupca pomeni sklenjeno pogodbo

Plačilo kupca (delno ali v celoti) po ponudbi / predračunu pomeni sklenjeno pogodbo ter zavezuje prodajalca in kupca. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca in je kupcu dosegljivo na sedežu prodajalca oziroma po pošti. Kupec, ki želi pridobiti naročilo, mora posredovati zahtevek po elektronski pošti na naslov info@kopalnice-prodaja.si ali po telefonu 040/230-238. Prodajalec bo kupcu posredoval prepis naročila v ustrezni obliki najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve.

Fizične in pravne osebe plačajo naročeno blago na transakcijski račun prodajalca po pogojih navedenih v ponudbi / predračunu prodajalca. Naročilo uporabnika, oddano preko spletne elektronske pošte, je podlaga za pripravo ustrezneg ponudbe / predračuna.

Prevzem blaga je na naslovu proddajalca ali dobavitelja. Prodajalec tudi informira kupca o možnosti dostave naročenega blaga preko zunanjih ponudnikov dostave na dom. V tem primeru kupec plača strošek dostave zunanjemu ponudniku storitev dostave blaga na dom.

Omejitev odgovornosti

Prodajalec se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti prodajalec niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Prodajalec tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge opreme in naprav, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

Prodajalec ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

Znaki prodajalca, produktov ali storitev prodajalca so varovani kot storitvene oz. blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

Za zamujena plačila je prodajalec upravičen zaračunati stroške opominjanja in izterjave ter zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila.

Kupec/stranka in prodajalec se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani prodajalca www.kopalnice- prodaja.si. Prodajalec lahko spremeni splošne pogoje kadarkoli, pri čemer pa bo o nameravani spremembi splošnih pogojev in bistvenih spremembah obvestil vse uporabnike na internetni strani prodajalca.


Back to top